Geoportal miasta Tarnobrzeg
Pomoc      Strona UM     Strona główna
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap <Info>
Numeryczny model terenu
Mapa wysokościowa
Warstwice
Działki
Granice działek
Numery działek
Budynki
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupi i maszty
Uzbrojenie projektowane
Adresy
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Osie dróg
Przebieg obwodnicy
Plan zagospodarowania
Obszary planu
Rysunek planu
Studium zagospodarowania
Obszary studium
Rysunek studium
Oferty inwestycyjne
Oferty inwestycyjne
Park Przemysłowo-Technologiczny
Sprzedaż działek
Dzierżawa działek
Cmentarz <Info>
Obszar cmentarza
Rysunek cmentarza
Usługi
Usługi finansowe
Usługi gastronomiczne
Usługi noclegowe
Usługi medyczne
Obiekty kultury
Inne usługi
Sieć hydrograficzna
Cieki
Zbiorniki wodne
Ochrona przyrody
Obszary chronione
Pomniki przyrody
Zagrożenia
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenia osuwiskowe
Budowle przeciwpowodziowe
Odpady
Zbiórka odpadów RTV/AGD
Miejsca wytwarzania odpadów
Zabytki
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Obiekty wpisane do ewidencji zabytków
Kapliczki, pomniki, krzyże
Strefy ochronne
Edukacja
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Obwody szkół podst.
Gimnazja
Obwody gimnazjów
Szkoły ponadgimnazjalne
Zespoły szkół
Szkoły niepubliczne
Pozostałe placówki edukacyjne
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe
Sport i rekreacja
Kluby sportowe
Obiekty sportowe
Turystyka

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg