Geoportal miasta Tarnobrzeg
Pomoc      Strona UM     Strona główna
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Logowanie

Użytkownik:
Hasło:

Zapomniałem hasła

Warstwy

Granica miasta
Ortofotomapa
Mapa topograficzna
OpenStreetMap <Info>
Numeryczny model terenu
Mapa wysokościowa
Warstwice
Działki
Granice działek
Numery działek
Użytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Dodatkowe użytki
Budynki
Budynki
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Osie dróg
Drogi
Koleje
Mała architektura
Wody
Zieleń
Budowle i urządzenia
Punkty wysokościowe
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Urządzenia techniczne
Słupi i maszty
Punkty o określonej wysokości
Uzbrojenie projektowane
Osnowa
Plan zagospodarowania
Obszary planu
Rysunek planu
Studium zagospodarowania
Obszary studium
Rysunek studium
Oferty inwestycyjne
Oferty inwestycyjne
Park Przemysłowo-Technologiczny
Sprzedaż działek
Dzierżawa działek
Usługi
Usługi finansowe
Usługi gastronomiczne
Usługi noclegowe
Usługi medyczne
Obiekty kultury
Sieć hydrograficzna
Cieki
Zbiorniki wodne
Ochrona przyrody
Obszary chronione
Pomniki przyrody
Zagrożenia
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenia osuwiskowe
Budowle przeciwpowodziowe
Odpady
Zbiórka odpadów RTV/AGD
Miejsca wytwarzania odpadów
Zabytki
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Obiekty wpisane do ewidencji zabytków
Kapliczki, pomniki, krzyże
Strefy ochronne
Edukacja
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Obwody szkół podst.
Gimnazja
Obwody gimnazjów
Szkoły ponadgimnazjalne
Zespoły szkół
Szkoły niepubliczne
Pozostałe placówki edukacyjne
Sport i rekreacja
Kluby sportowe
Obiekty sportowe
Turystyka
Podatki
Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wywóz odpadów komunalnych
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Użytkownik:
Aktualne hasło:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg